דף הבית / כללי / מדברי מוהרא"ש בעניין לימוד ליקוטי מוהר"ן ושאר ספרים

מדברי מוהרא"ש בעניין לימוד ליקוטי מוהר"ן ושאר ספרים

מוהרא"ש נ"י אמר שספרו של רבנו ז"ל ה"ליקוטי-מוהר"ן" הקדוש, נקרא "ליקוטי" על שם שזה מלוקט מכל הספרים הקדושים שהיו מימות עולם, ובכללם כל ספרי הזוהר הקדוש וכל ספרי קבלת הראשונים והאר"י ז"ל והרמ"ק, וכל ספרי החסידות וכו`, כי התורות של רבנו ז"ל הם כלליות גדולה, והכל נכלל בהם, וכמו שאמר פעם רבנו ז"ל (עיין חיי-מוהר"ן, סימן שסה – דפוס חדש) שהעולם חושבים שהם מוצאים רמזים לדברי בספרים הקדושים, ובאמת הדבר הוא להיפוך, שבדברי יכולים למצוא רמזים לכל הספרים הקדושים שיש בעולם, עיין שם.
ואמר מוהרא"ש נ"י, שכדי להבין היטב ב"ליקוטי-מוהר"ן" הקדוש, צריכים מקודם להיות בקיאים מאוד בכל הספרים הקדושים שיש בעולם, וכן להיפוך, כדי להבין בכל הספרים הקדושים שבעולם, צריכים להיות בקיאים מאוד ב"ליקוטי-מוהר"ן" הקדוש, ולכן עיקר העצה היא לאחוז בשניהם גם יחד – להגות הרבה בספרי רבנו ז"ל וגם בכל יתר שאר ספרי הקודש, ועל-ידי-זה יזכה להשיג אור נערב ונפלא במאור תורתנו הקדושה.

והיה מוהרא"ש נ"י אומר תמיד, שמי שהוגה בספרי רבנו ז"ל, אזי כל הספרים הקדושים שבעולם מאירים אצלו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי לפני שלומד ספרי רבנו ז"ל, אז מסתכל בספרים הקדושים, כמו מי שמסתכל בדרוש נאה ובתורה יפה, אבל אחר שיש לו ההקדמות של רבנו ז"ל, אז מרגיש איך שכל הספרים הקדושים מדברים אליו גם-כן, וכולם שייכים אליו בכל דרגה שהוא רק נמצא.

ואמר מוהרא"ש נ"י, למשל הספר הקדוש "נועם אלימלך", שמדבר על-פי-רוב ממדרגת והשגת הצדיק, לפני שלומדים ספרי רבנו ז"ל חושבים שה"נועם אלימלך" מדבר אך ורק ממדרגות הצדיקים הגדולים במעלה, ואין זה שייך אליו כלל, אבל אחר שהוגה בספרי רבנו ז"ל, אזי מקבל הדעת האמת, שכל אדם מישראל נקרא צדיק, וכמו שנאמר (ישעיה ס`): "ועמך כולם צדיקים", וכל התורות האלו שייכות גם אליו, ועל-ידי-זה מקבל הארה והתעוררות עצומה מכל קטע וקטע של הספר הקדוש הזה, (וכן הוא בכל הספרים).

והתלוצץ מוהרא"ש נ"י מאלו שקוראים עצמם על שם אנשי שלומנו, ואומרים שאין צריכים ללמוד רק את ספרי רבנו ז"ל, ולא שום ספרים אחרים, ואמר מוהרא"ש נ"י על זה, שזה בפרוש היפוך רצון רבנו ז"ל, שאמר בפרוש (שיחות-הר"ן, סימן כח), שרצונו שנהיה בכל הספרים שיש בעולם, כדרך השרים, שדרכם להתפאר, שהיו בכל מדינות המלך, עיין שם; ומי שאומר אחרת, זהו רק מחמת עצלותו, שאינו רוצה ללמוד, וגם אינו חזק בכל התקרבותו לרבנו ז"ל, ולכן מפחד שיתקרר לגמרי כשיסתכל בספרים אחרים, אבל מי שדברי רבנו ז"ל תקועים בלבו, ותמיד הוגה ושוקד בספריו הקדושים, אדרבה נכנס בו חשק ורצון עצום להסתכל בכל הספרים הקדושים שיש בעולם, ומכל ספר מוציא לעצמו לימודים נפלאים על-פי ההקדמות הנוראות של רבנו ז"ל.

ואמר מוהרא"ש נ"י: מילא מה שמוצאים קליפה זאת אצל כיתות וחסידויות אחרות, שמפחדים להסתכל בספרים שאינם מהכיתה והחסידות שלהם, זה יכולים להבין, כי הכל נכנס בגדר פוליטיקה ואמונות כוזבות, ואף פעם לא קיבלו חינוך אחר, אבל שתכנס קליפה זו גם בין אנשי שלומנו, בשעה שרבנו ז"ל אמר לנו בפרוש, שנהיה בכל הספרים הקדושים שבעולם, זוהי כבר פליאה עצומה, והכל הוא ממצות הבעל-דבר, שרוצה להרחיק את האדם מלימוד התורה הקדושה לגמרי.

ותמה מוהרא"ש נ"י ואמר: איני מבין למה צריכים לפחד מלהסתכל באיזה ספר שנתחבר על-ידי איש כשר מישראל, ממה נפשך, אם תקבל מהספר הזה התעוררות והתחזקות לעבודת השם יתברך, אז תאחז בזה ותלמד אותו פעם אחר פעם, ואם הספר הזה לא מלהיב אותך, אז תניח אותו, ותלמד בספר אחר, אבל להימנע מלפתוח אותו, בגלל שיש איזו קבלה או שיטה וכו` לא ללמוד בספרים אלו, זהו הבל ורעות רוח, שאי אפשר להבין כלל.

וגודל הידיעה והבקיאות של מוהרא"ש נ"י בכל הספרים הקדושים שבעולם, זה אי אפשר לתאר כלל,כי מלבד מה שהתמיד ושקד ימים ושנים רבות בספרי רבנו ז"ל, עד שנעשה בקי בהם בעל-פה ממש, מלבד זאת התמיד מאוד גם בכל יתר שאר הספרים הקדושים וספרי החסידות כולם ממש, בלי יוצא מן הכלל, והיה מציין לעצמו ציונים ומראה מקומות בכל ספריו, איך יוצאים מהם רמזים וסמוכים לדברי רבנו ז"ל, ומי שפעם ראה את הספרים שלמד בהם מוהרא"ש נ"י (בספריה הגדולה שלו), ראה זאת בעיניו, איך שכל ספריו היו מלאים ציונים ומראה מקומות לדברי רבנו ז"ל, מה שציין לעצמו דרך לימודו.

ואמר מוהרא"ש נ"י, שכבר מזמן היה בדעתו לחבר ספר של מראה מקומות ל"ליקוטי-מוהר"ן" הקדוש, ולהראות איך שבכל הספרים הקדושים שבעולם מרומזים דברי רבנו ז"ל, וכבר התחיל את זה, אבל נמנע מכמה סיבות.

[ונתן מוהרא"ש נ"י אז שתי דוגמאות אל כוונתו, למשל מה שרבנו ז"ל מביא (בליקוטי-מוהר"ן, חלק א`, סימן א`), שהדרך של הבעל-דבר להתלבש במצוות, זהו דרוש נאה בספר הקדוש "זרע קודש" ריש פרשת שופטים, עיין שם; וכן מה שרבנו ז"ל מביא (שם, סימן ה`), שהצדיקים מלבישים את תפילתם בסיפור ובמאמר, זה מובא בספר הקדוש "נועם אלימלך" פרשת וישלח, עיין שם].

וכמה פעמים התפאר מוהרא"ש נ"י לפנינו, שהגה ולמד בכל ספרי החסידות הרבה יותר מהחסידים של הצדיקים האלו בעצמם שחיברו את הספרים ההם, כי על-פי-רוב דרכם של אנשים חסידים היא להתחיל בכל שבוע להסתכל בספרים של רבם, וקוראים ולומדים כמה קטעים, ואחר-כך מניחים את זה, וכן בכל שנה חוזרים על אותם הקטעים, ואף פעם לא גומרים את הספר מתחילתו ועד סופו, אבל כשאני למדתי, גמרתי את הספר כולו, וכן עשיתי שנה אחרי שנה כמה שנים רצופות, ועשיתי כך עם ספרי חסידות רבים מאוד.

וידוע לנו, שמוהרא"ש נ"י למד וגמר את הספרים הקדושים "נועם אלימלך" ו"קדושת לוי" ו"מאור ושמש" (ועוד כהנה וכהנה) בכל שנה ושנה כמה שנים רצופות, והיה בקי בהם מאוד, (והייתה דרכו על-פי-רוב ללמוד בהם בעת הסעודה בשבת-קודש).

וכן בספרי חסידות של חב"ד למד בהם הרבה מאוד, ויש לו בספריה שלו יותר ספרי חב"ד ממה שיש להרבה חסידי חב"ד בעצמם, ויש לו ידיעה עצומה בכולם.

וסיפר מוהרא"ש נ"י, שעיקר הגייתו בספרי חסידות, התחיל קצת אחר חתונתו, כי אחד מבני משפחתו (רב וקצת מפורסם), עשה ממנו ליצנות על שהוגה רוב היום בספרי רבנו ז"ל, ואינו לומד בספרי חסידות אחרים, (מה שבאמת התמיד אז בהם מאוד מאוד בשקידה עצומה יוצאת מן הכלל), וזה כאב למוהרא"ש נ"י מאוד מאוד, כי ידע שזה האיש שעשה ממנו ליצנות אינו לומד כלום בכלל, וגם בספרי חסידות הייתה דרכו ללמוד רק הקטעים הראשונים שבכל פרשה, ואחר-כך התנמנם בשינה וכו`, ואז שאל מוהרא"ש נ"י את האיש הזה: "נו, תגיד לי באיזה ספר אלמד?" וענה לו האיש הזה: "תלמד בספר הקדוש "מאור ושמש", כי יש בו הרבה התלהבות וחמימות לעבודת השם יתברך", ואז אמר מוהרא"ש נ"י: "הרי תראה שאני אלמד בספר הקדוש `מאור ושמש`, ואהיה בקי בזה באופן שלא חלמת"… וכן נתקיים אז בשלמות, שהתחיל מוהרא"ש נ"י להגות מאוד בספר "מאור ושמש", וכשיצא לו לדבר אחר-כך עם האיש הנ"ל, התבייש האיש הנ"ל מאוד, ולא היה לו שום פתחון פה כנגדו, כי ראה שבזמן קצר הייתה בקיאותו של מוהרא"ש נ"י להפליא, מה שלא זכה הוא בעצמו במשך שנים רבות.

וכן אלו תלמידי "היכל הקודש" שלא הטעו את עצמם כלל, וצייתו את רבנו ז"ל כפי שקיבלו אותם סולת נקייה מפי מוהרא"ש נ"י, זכו לגמור ולסיים את ה"ליקוטי-מוהר"ן" הקדוש פעמים אין מספר, וכן זכו לטייל בכל הספרים הקדושים שיש בעולם, וספרי חסידות וכו`, והיו בני העולם מתפעלים ומתמיהים מאוד מגודל בקיאותם בשאר ספרי חסידות, (כי גם הם חשבו שבחדר של רבנו ז"ל לא לומדים שאר ספרים), והיו מקדשים שם שמיים ושם רבנו ז"ל בכל מקום בואם, אשרי חלקם!

לאתר היכל הקודש


אודות admin

מנהל אתר חדשות ברסלב, סופר, מנחה קבוצות, מטפל ומעביר שיעורים לאור תורתו של רבי נחמן מברסלב. מחבר רב-המכר ״סוד הנקודה הטובה״ http://sodhanekuda.com והספר ״התגלות״ http://www.hitgalut.co.il

Check Also

וידאו לל"ג בעומר – שיעור עם הרב עופר ארז

Share PostTwitterFacebookGoogle +1Email

אָהַבְתִּי אֶתְכֶם אָמַר ה'

חדש !!! הועלה ליוטיוב עערן יאיר וחברים מתוך קונטראס של הרב ישראל לוגאסי "אָהַבְתִּי אֶתְכֶם ...

One comment

  1. האתר החדש של מוסדות "היכל הקודש" ברסלב בנשיאות כ"ק מוהרא"ש שליט"א עולה לאויר, בכתובת:
    http://WWW.BRESLEVCITY.CO.IL

    שיעורי וידאו ואודיו, תמונות, כתבות מעניינות, ספרים, ותוכן המתעדכן מדי יום!

    ברוכים הבאים!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

ריפוי יהודי | סדנאות נפש ברוח החסידות | ספר מתנה | ספר להתחזקות